Toekomstige bewindvoerders en/of curatoren weten inmiddels de weg naar ons kantoor te vinden. RDR heeft, conform de vereisten die het Accountantsprotocol Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM) stelt, een uitgekiende strategie bepaald om de opzet en werking van de organisatie van de bewindvoerder in spé te beoordelen en te testen, zulks naar gelang de fase waarin de onderneming zich bevindt.

Gekoppeld aan deze werkzaamheden is het ook mogelijk de jaarrekening samen te stellen en deze te voorzien van een passende samenstellingsverklaring. Elders op de website vindt u meer informatie.

Vanaf 2014 worden strengere (kwaliteits-) eisen gesteld aan personen en organisaties, die voor 3 of meer mensen als bewindvoerder optreden. Jaarlijks wordt het van toepassing zijnde Accountantsprotocol kwaliteitseisen CBM gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op alle curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Op grond van het Besluit dienen curatoren en bewindvoerders jaarlijks opdracht aan een accountant te verstrekken om te onderzoeken of de curator resp. bewindvoerder voldoet aan een aantal eisen, die worden gesteld in het Besluit. Dit onderzoek wordt weergegeven in een verslag, het zogenaamde rapport van feitelijke bevindingen.

Daarnaast dient een accountant een verklaring af te geven bij de balans en staat van baten en lasten, of in het geval van een rechtspersoon bij de jaarrekening.

Het accountantsprotocol beschrijft de werkzaamheden, die de accountant uit moet voeren  voor de jaarrekening en het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen van het Besluit.

Wijzigingen 2021
Het protocol vervangt de versie van 2020. Naast een update van de informatie is een aantal verduidelijkingen aangebracht. Onder andere wat betreft:

 

·       Verhoging grens controle jaarrekening

·       Opsomming stukken in dossier mentoren

·       Situatie indien geen adviesbrief nodig

 

De grenzen voor de verplichte controleverklaring bij de jaarrekening zijn met ingang van de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2021 aangepast, waardoor minder snel sprake is van een controleplicht. Ondernemingen van curatoren, bewindvoerders en mentoren, die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, voor twee of drie van de volgende eisen voldoet kunnen volstaan met een samenstellingsverklaring:

(a) de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6.000.000;

(b) de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12.000.000;

(c)  het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50.

 

RDR Accountants heeft ervaring met de controle- en samenstelwerkzaamheden voor professioneel bewindvoerders en curatoren.

Moet u nog beginnen en zijn er nog geen werkzaamheden verricht? Geen probleem.Wij kunnen u adviseren over de opzet van uw organisatie en de benodigde procedures om te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens het Besluit.

 Wilt u alvast kennis nemen van het controleprotocol dat de accountant hanteert tijdens zijn werkzaamheden? Klik op deze link

Wij kunnen u met onze onderscheidende aanpak, die elders op onze website wordt toegelicht, van dienst zijn.

Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvend gesprek. Eén van onze accountants inventariseert met u de benodigde werkzaamheden om tot een zo efficiënt mogelijke, aanpak te komen. En dat met zo min mogelijk kosten.

Nieuws

schenken

Schenkenen en schenkbelasting in 2017

Hebt u een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen?

Lees er alles over

Nederlandse_beroepsvereniging_van_accountants

RDR Accountants opgenomen in deskundigen bestand NBA

NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) ontvingen we een bijzonder welkome mededeling.

Lees er alles over

10X

De 10 redenen om client te worden bij RDR Accountants

We hebben de redenen waarom cliënten overstappen naar RDR Accountants op een rijtje gezet.

Lees er alles over