Volgens artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties dient een accountantsorganisatie de klokkenluidersregeling op de website te plaatsen. RDR Accountants hecht er waarde aan dat medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten onze accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • betrokkene: degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van RDR Accountants, hieronder begrepen bestuurders, uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires, alsmede een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde RDR Accountants of één van haar medewerkers;
  • externe derde: een externe derde als bedoeld in artikel 7 lid 1;
  •  raadsman: degene als bedoeld in artikel 5;
  • verantwoordelijke: de algemeen directeur of een door hem aangewezen functionaris. Indien van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt een functionaris aan te wijzen, dan zal deze functionaris minimaal maandelijks en als de aard van de misstand hiertoe aanleiding geeft rechtstreeks rapporteren aan de algemeen directeur. In het geval betrokkene bestuurder is van de onderneming, geldt de voorzitter van de raad van commissarissen als verantwoordelijke;
  • de vertrouwenspersoon: degene die is aangewezen om als zodanig voor de organisatie van de werkgever te fungeren;
  • een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:
    a. een (dreigend) strafbaar feit;c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheidof het milieu;d. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;e. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld; of f. (een dreiging van) het bewust achterhouden,vernietigen of manipuleren van